Guo Wenjing (1956)

Overture (1997)

in celebration of Hong Kong’s Return to China
[Yu feng wan li – qingzhu Xianggang huigui ]

  • Informations générales
    • Date de composition : 1997
    • Opus : 27

Information sur la création

  • 1 July 1997, Hong Kong, par Harmonic Orchestra, Long Yue, direction.